باشگاه اوقات فراغت

شبکه اوقات فراغت در ۳ سطح مختلف اقدام به عضوگیری باشگاهی نموده است.

سطح آبی:

۱۵درصد تخفیف

سطح نارنجی:

۲۵ درصد تخفیف

سطح بنفش یا VIP:

۳۰درصد تخفیف